พาณิชย์เตรียมจัดประชุมนานาชาติ "อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง" ยันสร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า

updated: 06 ก.ค. 2560 เวลา 17:36:10 น.

 

“พาณิชย์”เตรียมจัดประชุมนานาชาติสร้างความร่วมมือในการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงวันที่18-19ก.ค.นี้ พร้อมโชว์ระบบควบคุมของไทยโดยเฉพาะการออกกฎหมายใหม่รองรับ มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและคู่ค้าในฐานะประเทศที่ทำการค้าปลอดภัยและเหมาะต่อการเข้ามาลงทุน

นายวินิจฉัยแจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัด “การประชุมนานาชาติ โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือโลกว่าด้วยการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง2017" หรือ Thailand Consortium: Trade Control on Weapons of Mass Destruction related items 2017 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว  โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้จากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น เมียนมา มาเลเซีย ปากีสถาน มองโกเลีย เม็กซิโก เวียดนาม สปป.ลาว และบังกลาเทศ เป็นต้น เข้าร่วมงาน

"การจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนจากนานาประเทศทราบถึงระบบบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง(Weapons of Mass Destruction : WMD) รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง(Dual–use Items: DUI) ของไทยว่าไทยมีมาตรการควบคุมการค้าควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่ขยายของWMD อย่างไร และยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดทำมาตรการดูแลของแต่ละประเทศรวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ยั่งยืนตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการภายใต้กฎหมายได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้านายวินิจฉัยกล่าวว่า ปัจจุบันไทย ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 (UNSCR1540) ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทางโดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดมาตรการภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อกำกับดูแลการส่งออกการผ่านแดนการถ่ายลำ การเป็นคนกลาง การสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินการใด ๆ ในการพัฒนาผลิตจัดหา ครอบครอง ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว"

ทั้งนี้ ในส่วนของไทย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมศุลกากรในการจัดทำระบบการบริหารสินค้าที่ใช้สองทางของไทยเพื่อกำกับดูแลการค้า DUI ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักสากล

โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ.2558 และอยู่ระหว่าง การยกร่างพ.ร.บ.การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ... พร้อมทั้งพัฒนาจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรค ให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญตามข้อมติUNSCR 1540

“การที่ไทยมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD และ DUI ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับจากสากลว่าไทยทำการค้าอย่างปลอดภัย และทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นกล้าเข้ามาลงทุนผลิต DUI ในประเทศมากขึ้นเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้านำมาเป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้า อีกทั้งไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางการส่งออกถ่ายลำ และผ่านแดนสินค้า DUI ในภูมิภาคอาเซียนตอนบนได้” นายวินิจฉัยกล่าว

สำหรับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) คือสินค้าหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไป แต่สามารถนำไปพัฒนา ผลิต ดัดแปลงให้เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือเรียกสั้นๆ ว่า WMD ได้ เช่น เส้นใยคาร์บอนที่ใช้ผลิตอุปกรณ์กีฬาอย่างพวกไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน สามารถใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนของขีปนาวุธได้ หรือสารไตรเอธาโนลามีนที่ใช้ทำสบู่ผงซักฟอก หรือโลชั่น ก็นำมาเป็นสารพิษ ควันพิษในการก่อการร้ายได้ทอเรียมที่ใช้ผลิตไส้ตะเกียง ก็นำมาดัดแปลงผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้หรือในวงการแพทย์ที่นำเชื้อไวรัสมาผลิตเซรุ่ม แต่ก็สามารถนำมาผลิตเป็นอาวุธชีวภาพทำลายระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจได้

ด้านการควบคุม หากสินค้าของผู้ส่งออกเป็น DUI อย่างแน่นอน ต้องขออนุญาตก่อนส่งออก ในขณะที่กรณีสินค้าเข้าข่ายมีคุณสมบัติเป็นDUI โดยมีพิกัดอัตราศุลกากร หรือ HS Code ตรงตามประกาศบัญชีแนบท้ายกระทรวงพาณิชย์ และเมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็น DUI ผู้ส่งออกจะต้องรับรองว่าสินค้าของตนเองไม่เป็น DUI ก่อนส่งออกและขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศ มีระบบเหลือที่เรียกว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารการค้าสินค้า DUI ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกในการตรวจสอบคุณสมบัติสินค้า การรับรองตนเอง และการขออนุญาตส่งออก  

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม