ครม. อนุมัติเงิน 1.7 พันล้าน ทำบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ - สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

updated: 04 ก.ค. 2560 เวลา 18:44:00 น.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 124,000,000 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 – 2561 ในส่วนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และผูกพันงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ลดภาระงานกองคลังของส่วนราชการที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรในสังกัด

ขณะที่โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 วงเงิน 1,581,776,000 บาท ใช้งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งรัฐบาลพิจารณาความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่น ค่ารถโดยสาร ขสมก. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งไม่สามารถถอนเงินสวัสดิการจากบัตรมาเป็นเงินสดได้ โดยทั้ง 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,705,776,000 บาท และกำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้บัตรสวัสดิการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม