รถไฟไทย-จีน...ต้องไม่รวบรัด

updated: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 22:10:42 น.

 

บทบรรณาธิการ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา หรือโครงการรถไฟไทย-จีน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ยกเว้นกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลายฉบับ ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง

โดยเฉพาะการยกเว้นให้วิศวกร กับสถาปนิกจีนไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.วิศวกร ฯ และมาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.สถาปนิก ฯ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร และสถาปนิก

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติกฎกติกาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกหลายฉบับ

อาทิ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ฯ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2560 เรื่อง การกํากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2544 และระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544

โดยอ้างเหตุความจำเป็นให้โครงการรถไฟไทย-จีนสามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็ว รวมทั้งแก้ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดด้านกฎหมาย แต่ถูกมองว่าสวนทางนโยบายอุดรูรั่วไหล ป้องกันปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

ไม่แปลกที่องค์กรวิชาชีพอย่างสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์จะเคลื่อนไหวคัดค้านพร้อมเรียกร้องให้ทบทวน ขณะที่เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการพับกฎกติกาจัดซื้อจัดจ้างเก็บเข้าลิ้นชัก

รัฐบาลจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าที่เลือกใช้อำนาจพิเศษก็เพื่อเร่งรัดให้รถไฟไทย-จีนที่ล่าช้ามานานได้เริ่มต้นนับหนึ่งเดินหน้าก่อสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักธุรกิจนักลงทุนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังชะลอตัวให้กระเตื้องขึ้น

ทางออกหนึ่งที่จะช่วยลบข้อครหาและทำให้สาธารณชนหมดความคลางแคลงใจคือเร่งชี้แจงทำความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นให้กระจ่างขณะเดียวกันก็สร้างหลักประกันให้มั่นใจได้ว่านอกจากการลงทุนโครงการนี้จะรัดกุมโปร่งใสแล้ว คนไทยจะได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์แน่นอนติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม