ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งการปรับปรุงเกณฑ์ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบธุรกิจขายหน่วยลงทุนอิสระ

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 14:25:01 น.

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเป็นอิสระในการให้คำแนะนำ และมีนวัตกรรมในการให้บริการ ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป

โดย ก.ล.ต. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนให้มีบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าและมีความเป็นอิสระจากผู้ออกกองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เป็นกลางและเปรียบเทียบได้ ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตนรับได้ รวมถึงสนับสนุนให้เกิด ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ที่มีนวัตกรรมในการให้บริการ ให้สามารถนำเสนอบริการได้ด้วยต้นทุนเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประกอบธุรกิจ ที่ไม่สูงจนเกินไป

ขณะที่การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรายปีของผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นอิสระในการให้บริการคำแนะนำและเสนอขายหน่วยลงทุน โดยอัตราที่เสนอใหม่จะเป็นอัตราคงที่จำนวน 25,000 บาท จากเดิมที่เคยเรียกเก็บตามมูลค่าการขายหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นอิสระในการคัดเลือกกองทุนรวมและให้คำแนะนำ รวมถึงต้องเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้กับบลจ.ไม่น้อยกว่า 4 บริษัท มีปริมาณธุรกรรมไม่กระจุกตัวอยู่กับ บลจ.ในเครือของตนเอง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคัดเลือกกองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นอิสระหากชำระค่าธรรมเนียมเกินไว้สามารถขอรับส่วนที่ชำระเกินไว้แล้วได้

อนึ่ง ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6071 หรือทาง e-mail kunpatu@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม