ตลท.สั่ง POLAR แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีขอฟื้นฟูกิจการ หลังข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องข้อมูลที่เคยแจ้ง

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:59:06 น.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.พลาริส แคปปิตัล (POLAR) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีบริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยเผยแพร่ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เนื่องจากคำชี้แจงของบริษัทมีข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องกันและไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

อนึ่งก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้ POLAR ชี้แจงกรณีบริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายเนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขณะที่งบการเงินประจาปี 2559 (ฉบับล่าสุด) บริษัทมีหนี้สินรวม 465 ล้านบาท และมีส่วนผู้ถือหุ้น 4,580 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่บริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

บริษัทชี้แจงว่าเหตุที่ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ เพราะบริษัทยังมีความไม่แน่นอนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการว่าศาลฯ จะมีคำสั่งเป็นประการใด และสาเหตุที่บริษัทยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้รวม 5,254 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนกำาหนดว่าบริษัท จดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลทันทีเมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือเจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นการที่บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้มีข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องกันและไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม