บันได 4 ขั้น ล็อก "บิ๊กตู่" คืนทำเนียบ

updated: 18 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30:40 น.

 

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย อิศรินทร์ หนูเมือง

ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย ตีคู่มากับโรดแมปไปสู่การเลือกตั้งในอีก 1 ปีครึ่งข้างหน้า เพราะบันได 4 ขั้น ที่ทอดให้ "บิ๊กตู่" คืนสู่ทำเนียบ ถูกเตรียมการไว้อย่างเป็นระบบ

บันไดขั้นแรก : "นายกฯนอกบัญชี" เมื่อรัฐธรรมนูญกำลังร่างเสร็จใหม่ สด ๆ ร้อนๆ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ในฐานะ
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำความเห็นส่งตรงถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บอกเป็นนัยว่า "นายกฯคนนอก" ยังจำเป็น หากหลังเลือกตั้ง "เกิดวิกฤต" จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ พร้อมเหตุผล-มัดมาตรา มาประกอบว่า

"หากผู้มีชื่อในบัญชีถอนตัวหรือตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในภายหลัง หรือไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับเสียงข้างมากจนจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองอื่น แต่ไม่อาจตกลงในชื่อบุคคล ผู้สมควรเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีของแต่ละพรรคได้ อันจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลประสบปัญหา"

"ทั้งที่พรรคการเมืองเหล่านั้นอาจเห็นชอบร่วมกันให้เสนอชื่อบุคคลอื่นนอกบัญชีแต่ย่อมไม่อาจทำได้ แม้จะจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ยังน่าวิตกว่าจะทำได้โดยราบรื่นเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งมาตรา 154 ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลไว้ จึงอาจยืดเยื้อยาวนาน"

"คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงอาจแก้ไขเพิ่มเติมให้การเลือกนายกรัฐมนตรีต้องทำให้เสรีภายในเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันเพื่อเป็นการหาทางออกในยามวิกฤตในระยะแรกตามบทเฉพาะกาล ก็ควรงดเว้นไม่นำเรื่องการแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 3 ชื่อ ตามมาตรา 83 และมาตรา 354 มาใช้บังคับ"

บันไดขั้นที่สอง : "ล็อก ส.ว.-ล็อกนายกฯ" ในการออกเสียงประชามติ ไม่เพียงมีคำถามว่า รับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ แต่มี "คำถามพ่วง" เปิดทางให้ ส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ด้วยเหตุผลว่า "เพื่อให้การปฏิรูปประเทศ
เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้"

สอดรับกับบันไดขั้นที่สาม : "คำปรารภ"
ในรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า "เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ...มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจหรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจำต้องป้องกัน"

บันไดขั้นที่สี่
: "นายกฯเฉพาะกาล" ระบุไว้ในมาตรา 272 มีนัยว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ ให้ดำเนินการต่อ ดังนี้

1.สมาชิก 2 สภา รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้มีมติ "ยกเว้น" ไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ

2.จากนั้นใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 2 สภา ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกัน

3.ให้ดำเนินการเสนอชื่อผู้อยู่ใน-หรือนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้

ถึงตอนนั้น ชื่อ "นอกบัญชี" พรรคการเมือง ก็คงมีชื่อเดียว


คำถามจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ที่ระบุว่า หากบ้านเมืองเกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ มี "ธง" คำตอบอยู่ในบันไดทั้ง 4 ขั้นนี้แล้ว

ไม่ต้องไปตั้งพรรค-ไม่ต้องอยู่ในบัญชีพรรคการเมืองให้เมื่อยตุ้ม !
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม