ช่วย 14 ล้านคน พ้นกับดักความยากจน

updated: 17 มิ.ย. 2560 เวลา 21:15:57 น.

 

บทบรรณาธิการ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่สมดุลในการพัฒนา คือเป้าหมายที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ทุกภาคส่วนฟันฝ่าไปให้ถึง

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบันยุค 3.0 ปรับโหมดสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยชูโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ New Engines of Growth มุ่งเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต แม้เป็นงานหนักแต่หากทำได้ประเทศไทยจะก้าวไกลไปอีกขั้น

ขณะเดียวกัน เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศ จากปัจจุบันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลง สวนทางกับความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มีเพิ่มขึ้น

โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 จึงถูกคาดหวังว่าจะนำพาประเทศสู่อนาคตใหม่ ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ก้าวกระโดดอีกครั้ง ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำแบบเดิม ๆ เป็นแนวทางใหม่ เช่น ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากแบบดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เปลี่ยนเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจแบบเดิมๆ ให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี หรือสตาร์ตอัพ ฯลฯรวมทั้งยกระดับรายได้ประชากรจากปัจจุบันรวยกระจุก จนกระจาย เป็นยกขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ตั้งแต่รากหญ้า ผู้มีรายได้น้อย คนชั้นกลาง กระจายความมั่งคั่งให้คนทั้งประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ทะลุเพดานประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง

สำคัญที่สุดคือต้องเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งวิชาการ ทักษะ วิชาชีพ พัฒนาคนไทยให้ก้าวไปพร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดล 4.0 เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าหากต้องการจะพลิกโฉมประเทศจากปัจจุบันสู่อนาคต หัวใจหลักคือการพัฒนาคนให้พร้อมรับการปรับเปลี่ยนสู่ทางเลือกใหม่

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนจนที่ยังด้อยโอกาสทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุดจากที่รัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. 2560 ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งหมดกว่า 14 ล้านคน

ชี้ให้เห็นว่าควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโมเดลใหม่ มีงานใหญ่ที่รัฐต้องเร่งแก้ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยทั้ง 14 ล้านคน หลุดพ้นกับดักความยากจน อยู่รอดและพึ่งพาตนเองได้ มิฉะนั้นคำมั่นสัญญาที่รัฐตอกย้ำว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คงเป็นจริงไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับการฝ่ากับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ยากจะทำได้สำเร็จ
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม