ธอส.แจงทำตามระเบียบ หลังผู้บริหารธอส.ร้อง"นายกฯ"ขอคืนตำแหน่งเดิม-ยันไม่กระทบสิทธิประโยชน์

updated: 19 พ.ค. 2560 เวลา 19:10:00 น.

 

ตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเด็นหลักว่า "ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ) ยื่นเรื่องถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์หลังจากที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยตามหนังสือเลขที่ว.84/2559

โดยผู้บังคับบัญชาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อ้างถึงคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีให้ดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล อนุมัติสินเชื่อจำนวน 5 ล้านบาท ให้บุคคลรายหนึ่ง เป็นการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของธนาคารกำหนด ทั้งๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นเอกฉันท์กรณีดังกล่าวระบุว่าไม่มีความผิดปกติในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อและไม่ขัดระเบียบธนาคารจึงเห็นควรให้ยุติการดำเนินการทางวินัยไม่มีความผิดทางละเมิดที่เข้าข้อบังคับธนาคารจึงควรให้ยุติดำเนินการทางแพ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไม่ส่อไปในทางทุจริต จึงไม่มีมูลความผิดทางอาญา

ตลอดเวลาที่ทำงานมาก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ได้รับการประเมินเป็นพนักงานดีเด่นติดต่อกันหลายปี กระทั่งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งสอบวินัยที่เคยตั้งขึ้น  แต่ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหนังสือตอบกลับว่าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ และได้ส่งหนังสือขอย้ำไปอีกหลายหน แต่กรรมการผู้จัดการไม่มีการตอบหนังสือกลับมา เพียงให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบอกว่าการตั้งกรรมการสอบวินัยนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามที่มาขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีก็เพื่อขอให้มีคำสั่งถึงผู้บริหารของธนาคารอาคารสงเคราะห์พิจารณาคืนความเป็นธรรมให้กับตนโดยขอให้ยกเลิกคำสั่งสอบวินัยและให้คืนตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการให้แก่ตน"นั้น

ธนาคารขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวดังนี้

1.การที่ธนาคารมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ สืบเนื่องจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหานางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล กรณีอนุมัติสินเชื่อของลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว ฟังได้ว่าการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติของธนาคารที่กำหนดไว้ และมีมติส่งเรื่องให้ธนาคารดำเนินการทางวินัยกับนางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะส่งเรื่องให้ธนาคารดำเนินการทางวินัย ซึ่งธนาคารไม่สามารถดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจากมาตรา 89/4 วรรค 1 กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ต้องดำเนินการสอบสวนความผิด แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ

2.การที่ธนาคารได้เคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวกับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆและปรากฏผลในขณะนั้นว่าไม่มีมูลเป็นอันยุติเรื่องนั้นเป็นเพียงกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบความจริงมิใช่เป็นการสอบสวนความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของธนาคารประกอบกับคณะกรรมการป.ป.ช.ได้รับทราบสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของธนาคารแล้ว แต่ยังคงมีมติส่งเรื่องให้ธนาคารดำเนินการทางวินัยกับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ อีก

3.การที่นางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ แจ้งว่ากรรมการผู้จัดการไม่ตอบหนังสือที่ตนขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น กรรมการผู้จัดการได้มีการพิจารณาเห็นชอบหนังสือที่ได้ตอบชี้แจงนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ แล้ว และมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้มีการตอบหนังสือชี้แจงนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ แล้วหลายฉบับ

4.การที่นางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบและมีมติให้ฝ่ายจัดการของธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้พิจารณาเห็นชอบหนังสือที่ได้ตอบชี้แจงแล้ว และมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวเช่นกัน

5.การที่ธนาคารมีคำสั่งโยกย้ายนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ จากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล เป็นการหมุนเวียนพนักงานตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร สำหรับตำแหน่งใหม่นั้นเทียบเท่าตำแหน่งเดิม และสิทธิประโยชน์ไม่ด้อยไปกว่าเดิม พร้อมกับคำสั่งดังกล่าวก็ได้มีการโยกย้ายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงอีกหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน

6.สำหรับที่นางเพ็ญศรีโปร่งเมฆมีหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ   ถึงประธานคณะกรรมการป.ป.ช. ว่า กรณีที่นางเพ็ญศรี  โปร่งเมฆ ได้อนุมัติสินเชื่อบุคคลเหมือนกันกับกรณีของกรรมการผู้จัดการที่ได้อนุมัติสินเชื่อบุคคลทุกประการนั้น กรณีดังกล่าวประธานกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้กลุ่มงานตรวจสอบของธนาคารพิจารณาดำเนินการ และได้มีการสรุปผลการตรวจสอบแจ้งให้กับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ทราบแล้วว่าการสรุปวิเคราะห์ที่มาของรายได้ผู้กู้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในขณะยื่นกู้แล้ว

7.แม้กรณีนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ จะได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อบุคคลโดยวิเคราะห์รายได้จากบัญชีเงินฝากของบริษัทที่ลูกค้าถือหุ้นอยู่เหมือนกับกรณีของการอนุมัติสินเชื่อของกรรมการผู้จัดการก็ตามแต่ทั้ง2กรณีก็ยังมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้และพฤติกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกัน


ที่มาภาพประกอบ www.fthebanks.org

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม