TMA จัดสัมมนา Global Business Dialogue: Sustainable Development Goals

updated: 19 พ.ค. 2560 เวลา 14:48:12 น.

 

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เปิดเผยว่า สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาความยั่งยืน โดยลักษณะของการจัดงานเริ่มจากการให้ความรู้ด้านการสร้างความยั่งยืนแบ่งเป็น 5 หัวข้อคือ People, Planet, Prosperity, Peace และ  Partnership ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี  ทาง TMA ได้เลือกประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย (Affordable and Clean Energy) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน(Responsible Consumption and Production) ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero hunger)  หวังผู้เข้าร่วมงานผุดไอเดียนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กรธุรกิจของตัวเอง

งานสัมมนา Global Business Dialogue: Sustainable Development Goals จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายนและวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 08.30 น.-15.00 น. ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 02 319 7677 ต่อ 273 หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tma.or.th 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม