โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ และให้นายตํารวจราชสํานักพ้นจากตําแหน่ง

updated: 15 พ.ค. 2560 เวลา 18:37:12 น.

 

วันนี้ (๑๕ พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายทหารนอกกอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหน่ง ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศตรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยทธุ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


วันเดียวกัน มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายตํารวจราชสํานักพ้นจากตําแหน่ง ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตํารวจตรี พงษ์เดช พรหมมิจิตร

เป็นนายตํารวจราชสํานักเวร ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ และต้องพ้นจากตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักเวร เมื่อดํารงตําแหน่งครบ

๓ ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ นั้น บัดนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีคําสั่งให้ พลตํารวจตรี พงษ์เดช พรหมมิจิตร ข้าราชการตํารวจ

ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญา และได้นําความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจาก นายตํารวจราชสํานักเวรด้วย ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม