"กรมธนารักษ์" ชี้แจงโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐใน 2 ประเด็น

updated: 21 เม.ย 2560 เวลา 19:10:00 น.

 

กรมธนารักษ์ชี้แจงกรณีปรากฏคอลัมน์ลงในสื่อหนังสือพิมพ์หนึ่ง โดยระบุถึงปัญหาการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลฯ 11 ว่ายังไม่ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดให้จองสิทธิแล้ว และกรณีบริษัทเอกชนที่ได้สิทธิก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการเข้าเคลียร์พื้นที่ยามวิกาล โดยไม่แจ้ง ส่งผลกระทบกับชุมชน ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ขอชี้แจงใน 2 ประเด็น สำหรับกรณีการเปิดรับจองสิทธิดังกล่าว เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการจัดสรรสิทธิในการเข้าอยู่อาศัยในโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด จึงเป็นการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องคุณสมบัติ

ส่วนกรณีบริษัทเอกชนเข้าดำเนินงานโครงการในยามวิกาล ขอชี้แจงว่า การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่จะดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 ดำเนินการโดยวิธีขายทอดตลาดให้ผู้ประมูลได้จะต้องทำการรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออกจากที่ราชพัสดุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่่ทางราชการกำหนดและหจก.ทริปเปิ้ลช.เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ได้รับสิทธิในการรื้อถอนอาคารฯ การเข้ารื้อถอนอาคารราชพัสดุดังกล่าวมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท จูโน่ พาร์ค จำกัด แต่อย่างใด และทางราชการได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการแล้ว ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือกำชับให้บริษัท ถือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัดพร้อมให้จัดหาแผ่นปิดกั้นฝุ่นละอองโดยรอบแปลงที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม