"อุตตม" ระดมเอกชนทำแผนโรดแมป Bio Economy GGC-มิตรผล ร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่พืชอ้อย-ปาล์ม

updated: 21 เม.ย 2560 เวลา 16:25:37 น.

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC บริษัทในเครือปตท.ว่า  ทาง GGC แจ้งแผนการลงทุนที่จะขยายไปสู่การแปรรูปทางการเกษตรไปสู่มูลค่าสูงเพิ่มด้วยการทำพลาสติกชีวภาพและเครื่องสำอาง ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) จึงมอบให้ทาง GGC ไปหารือร่วมกับเอกชนในไทยและต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรผล ที่แสดงความสนใจเช่นกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (Roadmap) เชิงพื้นที่อื่นโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีลักษณะคล้ายกับระเบียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐชุดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (D5) ในช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้

สำหรับแผน Roadmap ที่เอกชนจะต้องทำ คือ Bio Economy จะมีความเกี่ยวกับพืชชนิดใดบ้าง นำไปสู่สินค้าอะไรอย่าง อาหาร เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง ประโยชน์ที่จะได้เกิดกับใครอย่างไร เกษตรกรได้อะไร โครงสร้างการแบ่งผลประโยชน์ต้องชัดเจน แนวทางการเยียวยาสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น กำลังคนจะพัฒนาอย่างไร ขณะเดียวกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ได้หารือกับทางกระทรวงเกษตรฯ ถึงแนวทางพัฒนาร่วมกัน และต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่ด้านผังเมืองเตรียมหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยเช่นกัน ทั้งนี้เศรษฐกิจฐานชีวภาพนั้นเพื่อให้กระจายและเกิดประโยชน์ที่ทั่วถึงกับเกษตรกรของไทยในระยะต่อไปการพัฒนาก็จะต้องมองไปยังภาคอื่นและภาคอีสานเองก็จะมีความเหมาะสม เนื่องจากมีฐานการผลิตพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยที่จะนำไปสู่การผลิตเอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และนำไปสู่การผลิตพลาสติกชีวภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางกลุ่มมิตรผลที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก็มีความสนใจที่จะลงทุนให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม