ครม.ไฟเขียวปลดล็อกบ้านประชารัฐ กู้เต็มสร้างบ้าน 1.5 ล้านบาท

updated: 18 เม.ย 2560 เวลา 16:48:27 น.

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ประกอบด้วย 1.โครงการบ้านประชารัฐ หลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่

1.คุณสมบัติปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จากเดิมต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน 2.กรณีการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณา จากเดิม ให้รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย

2.โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ หลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่ 1.โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนในวันที่ยื่นจองสิทธิ จากเดิม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนมาพิจารณาด้วย 

3.โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จากเดิม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน 

การดำเนินการทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่ ครม.มีมติอนุมัติไป 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประกอบการดำเนินการ (Pre Finance) วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ขณะนี้มีผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพียง 3 ราย วงเงินสินเชื่อ 257 ล้านบาท

ขณะที่โครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Post Finance) วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท มีการขอรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและซ่อมแซม 36,394 ราย วงเงินสินเชื่อ 36,500 ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 13,600 ราย วงเงินสินเชื่อ 11,335 ล้านบาท สำหรับโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ มีการปลูกสร้างไปแล้ว 1,412 หน่วย มีผู้จอง 2,322 หน่วย สามารถอนุมัติได้เพียง 300 ราย

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม