ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงินสูง "คาสิโน-ค้าอาวุธ-ธุรกิจทัวร์-บ.จัดหางาน"

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 19:41:00 น.

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)เรื่อง แนวทางในการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 (1) (ก) 3) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ.2559 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับลูกค้าทุกรายเพื่อกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ11 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559

ข้อ 3 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ.2559 หรือไม่ โดยต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพ อันเป็นแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พบว่าลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

(1) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ

(2) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(3) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

(4) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน

(5) อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน

(6) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(7) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์

(8) อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ

(9) อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ข้อ 4 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) อาจกำหนดให้การประกอบอาชีพอื่น เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกก็ได้ โดยอาจคำนึงถึงข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการที่มีการรับเงินสดเป็นจำนวนมากจากลูกค้าในการขายสินค้าหรือให้บริการอยู่เสมอ

(2)ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการที่เกี่ยวกับการใช้เงินสดหรือรับเงินสด โดยมักจะไม่มีกระบวนการใดผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้

(3) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการที่มีการซื้อ – ขาย ที่มักไม่มีแหล่งอ้างอิงที่มาของสินค้าอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสินค้าที่หายากและมีราคาสูง

(4) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่มีความเคลื่อนไหวของมูลค่าเงินอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกรณีที่ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมนั้นเป็นธุรกรรมข้ามประเทศและไม่มีการกำกับดูแลตามกฎหมายข้อ5 ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พบว่ามีปัจจัยอื่นที่ทำให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับที่ต่ำลง เช่น ลูกค้าประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ในลักษณะของอาชีพเสริมที่ไม่ได้สร้างรายได้มากนัก เป็นต้น ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามการประเมินผลที่เหมาะสมกับข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้าได้

ข้อ 6 การกำหนดอาชีพที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าตามประกาศนี้ เป็นไปเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ในกรณีที่พบว่าลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูงจากการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) อาจพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการภายในองค์กรของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)

ข้อ 7 ให้นำความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มา มติชนออนไลน์
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม