เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบรางวัล “ซีพี...เพื่อความยั่งยืน” แก่ 38 โครงการเพื่อสังคมดีเด่น

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:24:58 น.

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบรางวัล “ซีพี...เพื่อความยั่งยืน” แก่ 38 โครงการเพื่อสังคมดีเด่น ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทต่าง ๆ และพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ความดี ให้แก่พนักงานกว่า 300,000 คนทั่วโลก เป็นการส่งต่อดีเอ็นเอความดีจากรุ่นสู่รุ่นขับเคลื่อนหลักการความยั่งยืนในทุกมิติ “เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขับเคลื่อนหลักการความยั่งยืนครั้งสำคัญภายในองค์กร มอบรางวัล “ซีพี...เพื่อความยั่งยืน” ยกย่องโครงการเพื่อสังคมดีเด่น 38 โครงการ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ ต่างๆ และพนักงานในเครือฯ ทั่วประเทศ  พร้อมเชิดชูเกียรติผู้ดำเนินโครงการในฐานะต้นแบบคนซีพีทำดีเพื่อสังคม ขยายผลจากประเทศไทยไปสู่พนักงานทั่วโลกกว่า 300,000 คน มุ่งมั่นสืบสานดีเอ็นเอความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ความดีแพร่กระจายไปสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนสังคม ครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และซีอีโอจากทุกกลุ่มธุรกิจ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นเกียรติ ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมานายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการความยั่งยืน และ “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสังคม ชุมชน ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมภายใต้แนวทาง “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” หรือ “C.P.Excellence” และที่สำคัญเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตระหนักดีถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยทุกภาคส่วนของการดำเนินธุรกิจภายใต้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนหลักการสากล“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ (SDGs)”  ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีการมอบรางวัล “ซีพี...เพื่อความยั่งยืน” แก่กลุ่มธุรกิจและพนักงานในเครือฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ความดีแก่พนักงานกว่า 300,000 คนทั่วโลก และส่งต่อดีเอ็นเอความดีจากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อขับเคลื่อนหลักการความยั่งยืนในทุกมิติ โดยในปีนี้มีโครงการเพื่อชุมชนและสังคมดีเด่นเป็นจำนวนมากถึง 38 โครงการ และมีผู้บริหารและพนักงานได้รับการเชิดชูเกียรติจำนวน 189 คน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยกย่องให้เป็นต้นแบบคนซีพีทำดีเพื่อสังคม

นางพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการรางวัลซีพี...เพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า โครงการเพื่อสังคมดีเด่นจำนวน 38 โครงการที่ได้รับรางวัล ซีพี...เพื่อความยั่งยืน ครั้งนี้ คัดเลือกจากโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ ที่ผู้บริหารและพนักงานจากทั่วประเทศส่งเข้ามาให้คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาเกือบ 100 โครงการ ในการพิจารณามอบรางวัลซีพี...เพื่อความยั่งยืน นั้นมีหัวใจสำคัญคือต้องเป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในเครือฯ กับชุมชนหรือสังคม และต้องเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานของชุมชนหรือสังคม ตามแนวทางความยั่งยืนของเครือฯ ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบรางวัลแก่ผู้ดำเนินโครงการทั้ง 189 คน และเกียรติบัตรแก่โครงการดีเด่นทั้ง 38 โครงการ แยกเป็นโครงการเพื่อสังคมดีเด่นด้านสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน 13 โครงการ โครงการที่ช่วยด้านสุขภาพและสังคม 17 โครงการ และโครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 8 โครงการ

โครงการเพื่อสังคมดีเด่นด้านสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน ที่ได้รับรางวัลซีพี...เพื่อความยั่งยืน จำนวน 13 โครงการประกอบด้วย 1) โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2) โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  3) โครงการศูนย์เรียนรู้ ข้าวปลาปาล์ม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 4) โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต : เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด   อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 5) โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต : โรงเรียนต้นแบบสู่ความยั่งยืน อ.แกลง จ.ระยอง 6) โครงการ 1 ฟาร์ม 1 ชุมชน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  7) โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 8) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพนาโน บ้านธรรมชาติล่าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด 9) โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนบ้านหนองพยอม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 10) โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต : โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 11) โครงการเรียนรู้ คู่อาชีพ เพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 13) โครงการแม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย

โครงการที่ช่วยด้านสุขภาพและสังคม ที่ได้รับรางวัลซีพี...เพื่อความยั่งยืน จำนวน 17 โครงการประกอบด้วย 1) โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ 2) โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต 3) โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต 4) โครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 5) โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 6) โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 7) โครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน 8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 9) โครงการการศึกษาสร้างเยาวชน พัฒนาคนสู่ความยั่งยืน 10) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11) โครงการ 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน 12) โครงการครอบครัวอุปการะ 13) โครงการพุทธปัญญาชมรม 14) โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 15) โครงการ Kare Application 16) โครงการธนาคารชุมชนโป่งไทร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 17) โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน

โครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลซีพี...เพื่อความยั่งยืน จำนวน 8 โครงการประกอบด้วย 1) โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 2) โครงการปลูก...เพื่อให้ We Grow Together 3) โครงการพลังงานทดแทนฅนบนเขา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 4) โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร 5) โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 6) โครงการซีพีเอฟ คืนน้ำใสให้บ้านโสมง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 7) โครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 8) โครงการสร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชุมชนยั่งยืน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม