สุวิทย์ เผย ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.เสนอดึงคนรุ่นใหม่ร่วมปฏิรูป ตั้ง 4 ทีมขับเคลื่อนเร่งด่วน

updated: 19 มี.ค. 2560 เวลา 10:09:00 น.

 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของ ป.ย.ป. ว่า การทำงานของ ป.ย.ป.มีความก้าวหน้าตามลำดับ 4 คณะกรรมการย่อย ใน ป.ย.ป.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนได้ประชุมร่วมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิยินดีที่จะร่วมปฏิรูปประเทศ และขอให้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังเห็นว่า การปฏิรูปควรให้คนรุ่นใหม่ (new gen) เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิรูปโดยตรง ส่วนคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์มากก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำเสนอแนะ ผู้ทรงคุณวุฒิยังเห็นว่าควรกำหนดกรอบเวลา (Time Frame) ของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาภายหลังที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใช้ด้วย

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีทีมทำงาน 4 ทีม เพื่อขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ประกอบด้วย 1.ทีมกฎหมาย มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าทีม มีหน้าที่เสนอแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย (regulatory guillotine) ซึ่งรวมถึงการยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค (deregulation) 2.ทีมพื้นที่ มีนางสีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหัวหน้า มีหน้าที่เสนอแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น รวมถึงการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 3.ทีมปฏิรูปสำคัญเร่งด่วน มีกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า มีหน้าที่เสนอประเด็นปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (high impact agenda) ที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ ธนาคารที่ดิน ระบบการเงินฐานราก ตลอดจนธรรมาภิบาลของ NGOs 4.ทีมโครงสร้าง มีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นหัวหน้า มีหน้าที่เสนอประเด็นการจัดโครงสร้างเชิงระบบ บูรณาการแผนปฏิรูปฯ 11 ด้านร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 มิติ ตามกรอบรัฐธรรมนูญ


ที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม