เลือกตั้งหอการค้าไทย "กลินท์" จ่อขึ้นประธานแทน "อิสระ"

updated: 16 มี.ค. 2560 เวลา 00:30:55 น.

 

ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 51 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 นอกจากเป็นการประชุมประจำปีแล้ว ที่ประชุมยังพิจารณาวาระสำคัญในการคัดเลือกประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคนใหม่ คนที่ 24 เพื่อก้าวขึ้นมารับตำแหน่งแทน "อิสระ ว่องกุศลกิจ" ประธานคนที่ 23 ที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (2 วาระ) นับตั้งแต่ปี 2556-2557

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่มีกระแสหวือหวามากนัก เพราะมี "ตัวเก็งหนึ่งเดียว" ที่จะเข้ามารับตำแหน่งรออยู่แล้ว คือ "กลินท์ สารสิน" กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเคยเป็นกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยปี 2556-2557 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการจะขึ้นมารับไม้ต่อ

4 ปีการทำงานของ "อิสระ"

ในช่วง 4 ปีของการดำรงตำแหน่ง "อิสระ ว่องกุศลกิจ" ได้ขับเคลื่อนการบริหารงานหอการค้าใน 5 พันธกิจ ได้แก่ 1.การสร้างสมององค์ความรู้ และแบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 2.การพัฒนา เพิ่มพูนทักษะในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) 3.การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ในทุกระดับเพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคส่วน 4.การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ 5.การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

ซึ่งในเวลานั้น "อิสระ" ได้กล่าวภายหลังการรับตำแหน่งว่า จะสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ดังนั้น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ คือ เป็นสถาบันหลักทางธุรกิจที่มีองค์ความรู้ มีเครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งที่สุดให้ประเทศไทย มีศักยภาพและแสวงหาโอกาส ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถผลักดันองค์กรทำหน้าที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี

ส่งผลให้การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยครั้งที่ 49 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ "อิสระ" ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอีก 1 วาระ ระหว่างปี 2558-2559 และแต่งตั้งให้ "กลินท์" ขึ้นเป็นรองประธาน

พันธกิจหนุนพัฒนา SMEs

ในการทำงานช่วงวาระที่ 2 "อิสระ" มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีศักยภาพและแสวงหาโอกาสให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ SMEs Onsite Visit, โครงการ SMEs Mentor, โครงการ SMEs Cooperate with Others & Business Matching, โครงการ SMEs Pro-active, โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC (Big Brother 50), โครงการ Innovative Packaging for SMEs เปิดศูนย์ Thailand SMEs Center, จัดอบรมกลุ่ม Startup และ Rising Star

การสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce), โครงการอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 & 2 (SEED 1 & SEED 2), จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECBK Season 1 "The Opportunity" เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโครงการ IDE (Innovation Driven Entrepreneur) นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดวาง Road Map และขับเคลื่อนสินค้าเกษตรและอาหาร และพลังงานทดแทน "ยุทธศาสตร์ข้าวและชาวนาไทย" ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และปาล์ม เป็นต้น

สานต่อประชารัฐ D6

ไม่เพียงเท่านั้น "อิสระ" ยังมีบทบาทในฐานะประธานคณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) ภายใต้ "โครงการสานพลังประชารัฐ" ที่เป็นการทำงานรวมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากลุ่มพืชเศรษฐกิจ สัตว์บกขนาดใหญ่ สัตว์บกขนาดเล็ก สัตว์น้ำ และสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่า รายได้ให้กับสินค้าเกษตรของเกษตรกร โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม

นอกจากนี้ ยังเป็นหัวหน้าคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E 6) โดยที่หอการค้าไทยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานประชารัฐเพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน 5 ด้าน คือ 1.จ้างงานคนพิการ 2.จ้างงานผู้สูงอายุ 3.การออมเพื่อการเกษียณอายุ 4.พัฒนาที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ 5.ความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจับตามองว่า "กลินท์" ตัวเก็งหนึ่งเดียวที่จะเข้ามาทำหน้าที่นี้ จะรับไม้ต่อหรือทำหน้าที่ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยไปในทิศทางใด ท่ามกลางกระแสความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบาง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสานต่อ "โครงการสานพลังประชารัฐ" ด้านต่าง ๆ ที่ "อิสระ" จุดประกายไว้


ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม