ครม.ไฟเขียวเเผนการศึกษา 20 ปี หวังคนไทยได้ "เรียนรู้ตลอดชีวิต" เล็งเพิ่มชั่วโมงออกกำลังกาย

updated: 14 มี.ค. 2560 เวลา 20:15:28 น.

 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2560 เวลา 15.30 น. พ.อ. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการอนุมัติความเห็นชอบด้านแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและได้ผ่านการเห็นชอบของทางซูเปอร์บอร์ดการศึกษา

สำหรับวิสัยทัศน์ของแผนนี้คือ ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

เป้าหมายของแผนการศึกษานี้ มีทางด้านผู้เรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R8C (3R ได้แก่ การอ่าน การเขียน การคิด) (8C ได้แก่ การมีทักษะด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ และการมีเมตตา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม)

สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาตินี้มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การจัดการเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จะประกอบด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้ตรงตามสาขาความต้องการของตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้และสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมให้มีวินัย จิตสาธารณะ
4.ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5.ยุทธศาสตร์การจัดศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการจัดการการศึกษา

และในส่วนของข้อคิดเห็นในส่วนราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจะมีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา และให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อสัปดาห์ และให้พัฒนาหลักสูตรหรือวิชาเกี่ยวกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีของประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้านแผนการศึกษานี้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงต่างๆ ไปพิจารณาด้วย
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม