แบบไหนที่ใช่ กฎเกณฑ์รับ "พนักงานราชการ" ศักยภาพสูง มีอะไรกันบ้าง

updated: 22 ก.พ. 2560 เวลา 11:22:43 น.

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ แนวทางการดึงดูดจูงใจผู้มีความสามารถ ผู้มีคุณวุฒิพิเศษ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมให้เข้ามาเป็นพนักงานราชการที่มีศักยภาพสูง ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ก.พ.60กฎเกณฑ์
1.ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดโดยองค์กรหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
.
.
2.ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ ที่มีความขาดแคลนหรือหายาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนส่วนที่สำคัญของราชการ
.
.
3.ผู้ที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักการเดิม เพียงแต่ขยายให้กลุ่มเป้าหมายให้กลุ่มที่คัดเลือกกว้างขึ้น
.
.
ทั้งนี้ มีการกำหนดขอบเขต เช่น ต้องเป็นงานที่มีความสำคัญและมีความท้าทาย มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม